မိုးက်ေရႊကုိ ေလးမ်ား

မိုးက်ေရႊကုိ ေလးမ်ား
Moe Kya Shwe Ko

Saturday, February 6, 2016

Myanmar Love Story Mobile App ထြက္ၿပီ

Dowload Myanmar Love Story MObile Application in below link:
https://drive.google.com/file/d/0BwbfB3xhdUTiOVhnQW9lZW12ZzQ/view

Myanmar Love Stories mobile app

ျမန္မာအခ်စ္ဇတ္လမ္းမ်ား စုစည္းမႈ ဖုန္း Application ကုိ ေအာက္ပါ Link မွ Download လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
https://www.dropbox.com/s/uell545h2qcph7b/moe_kya_shwe_ko.apk?dl=0

www.facebook.com/moekyashwekos


moe kya shwe ko myanmar girl


No comments:

Post a Comment